ວິທີໃຊ້ງານ

STEP
1

ວິທີການນັດໝາຍປະເມີນສະພາບລົດມືສອງ

AutoMarche ມີບໍລິການປະເມີນສະພາບລົດມືສອງ, ທ່ານສາມາດນັດໝາຍເພື່ອປະເມີນສະພາບລົດມືສອງຂອງໄດ້ແບບງ່າຍໆໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້, ກົດທີ່ເມນູອັບໂຫຼດຫຼືຂາຍລົດມືສອງ, ຈາກນັ້ນໜ້າຕ່າງຕົວເລືອກການຂາຍລົດມືສອງຈະປະກົດຂຶ້ນມາ.

image

STEP
2

ວິທີການເອົາລົດມືສອງໄປປະເມີນສະພາບ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈະມີຫນ້າຕາງຕົວເລືອກການຂາຍລົດມືສອງຈະປະກົດຂຶ້ນມາຈາກນັ້ນຄລິກຄໍາຮ້ອງຂໍການປະເມີນ

image

STEP
3

ເລືອກສະຖານທີ່ປະເມີນສະພາບລົດ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ກະລຸນາເລືອກສະຖານທີ່ປະເມີນລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

image

STEP
4

ເລືອກວັນທີໃນການນັດໝາຍ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະລຸນາເລືອກວັນທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການນໍາລົດຂອງທ່ານໄປຫາສະຖານທີ່ປະເມີນສະພາບລົດ.

image

STEP
5

ເລືອກເວລາທີ່ຕ້ອງການນັດໝາຍ

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູູນລົດມືສອງທີ່ໄດ້ເພີມໄວ້ແລ້ວ, ກະລຸນາເລືອກລົດມືສອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດການປະເມີນສະພາບ, ຈາກນັ້ນເລືອກເວລາທີ່ຕ້ອງການ, ແລ້ວກະລຸນາຢຶນຢັນ captcha ແລະກົດປຸ່ມຢຶນຢັນ.

image

STEP
6

ການຢຶນຢັນການນັດໝາຍ

ພວກເຮົາຈະແຈ້ງການຢືນຢັນການນັດໝາຍ, ຈາກນັ້ນກະລຸນາກວດເບິ່ງອີເມລຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຄລິກ Evaluation Garage MAP ເພື່ອເບິ່ງທິດທາງແຜນທີ່ຈາກ Google Maps.

image

ລົງທະບຽນໂດຍ

  ລົງທະບຽນດ້ວຍ Facebook   ລົງທະບຽນດ້ວຍ Google ລົງທະບຽນແບບຟອມ